AAA MAIN BANER

BANNER 2018 MOBILE

tel. 504 563 591
pon-pt 9:00-16:00
 • Menu
 • Wyszukiwarka

banner gratisy

ADAPTACJA PROJEKTU POWTARZALNEGO

W celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (w przypadku gdy obszar oddziaływanania inwestycji mieści się w całości na działce lub działkach na których została zaprojektowana) niniejszą dokumentację należy uzupełnić o projekt zagospodarowania działki budowlanej oraz dokonać adaptacji projektu do odpowiednich stref obciążenia zewnętrznego i warunków geologiczncyh właściwych dla lokalizacji inwestycji, a następnie przedłożyć całość dokumentacji do właściewego terytorialnie urzędu. Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej teczce stanowiącej wraz z niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). Projektant dokonujący adaptacji projektu powtarzalnego, a także opracowujący projekt zagospodarowania działki jest uważany w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami) za projektanta danego obiektu, przejmując odpowiedzialność za niniejszy projekt oraz przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia. Podstawowe obowiązki projektanta adaptującego projekt to:

 • Opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami i   obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Zaadoptowanie fundamentów wraz z dostosowaniem izolacji przeciwwodnej do lokalnych warunków gruntowych.
 • Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze zmiany strefy klimatycznej.
 • Uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
 • Sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem w toku wykonywania robót budowlanych i uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Podpisanie projektu jako autor adaptacji do konkretnej lokalizacji, a w świetle Prawa Budowlanego jako projektant obiektu, z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych.
 • Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane złożyć oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Projektant dokonujący adaptacji winien nanieść projektowane zmiany w zakresie rysunkowym i tekstowym trwałą techniką graficzną, na czerwono na oryginale projektu powtarzalnego.

Projektant adaptujący może bez zgody autora wprowadzić zmiany w projekcie powtarzalnym dotyczące:

 • wymiarów fundamentów, wynikające z dostosowania obiektu do lokalnych warunków gruntowych
 • podpiwniczenia budynku - częściowego lub całkowitego, przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu
 • zastosowania innych materiałów na konstrukcję budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji
 • wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej, wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowe
 • rodzaju stropów (z zachowaniem układu konstrukcji)
 • warstw ścian zewnętrznych, przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej
 • kąta nachylenia dachu do 5 stopni zwracając uwagę na nośność elementów więźby dachowej
 • pokrycia dachu z uwzglednieniem zaprojektowanych spadków i cieżaru pokrycia
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej, przy zachowaniu obowiązujacych norm
 • materiałów wykończeniowych – posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej – przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości (zwłaszcza dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła
 • rozwiazań funkcjonalnych wewnątrz budynku i przesunięcia lub likwidacji ścian działowych
 • lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi
 • szerokości biegów schodowych liczby stopni i wymiarów schodów
 • lustrzanego odbicia

Wyżej wymienione zmiany winny być naniesione na oryginał dokumentacji technicznej trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym bądź też dołączone jako aneks i podpisane przez projektanta dokonującego adaptacji i posiadajacego odpowiednie uprawnienia projektowe. Zmiany inne niż te wyszczególnione powyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu którym jest arch. Paweł Cogiel. Prawa autorskie do niniejszego projektu, który to jest projektem powtarzalnym (katalogowym) należą do Pracowni Projektowej Domplan arch. Paweł Cogiel i jako autorzy projektu katalogowego, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez naszej wiedzy i zgody.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!